О НАМА

Као наследница прве школе на простору Бежаније, наша школа је почела са радом много пре усељења у садашњу школску зграду. Тачније, прва наменски грађена школска зграда у Бежанији настала је 1873. године. Зато је, с правом, носилац титуле прве, најстарије школе у Новом Београду.

Настава у овој згради започела је 5.октобра 1959.године. Зграда је изграђена по тадашњим стандардима модерне школе, за потребе седамсто ђака. Због сталног повећања броја становника у овом делу Новог Београда, у нашој школи се често повећавао број ђака, толико, да се у њој у дужим интервалима радило у три смене.
Свечано отварање нове школске зграде, у којој се и данас одвија настава било је 1.октобра 1959. Школа поново добија назив Основна школа „Јован Стерија Поповић“. Због недостатка осветљења и столица за две учионице, наставни процес је отпочео пар дана касније, тачније 5. октобра 1959. године.
После само 7 година и ова зграда постаје мала. Школске 1965/66.године у школи има 1440 ђака у 45 одељења, од којих су била 3 одељења специјалне школе. Радило се у три смене, а даље повећање броја ђака је представљало претњу да настава прерасте у четворосменску. На полугодишту школске 1966/67. године отвара се у непосредном комшилуку школа „Др Иван Рибар“ (сада „Милан Ракић“), што број ђака у „Стерији“ своди на 742.

Насељавање блокова 61 и 62 крајем седамдесетих година је „Стерију“ поново довело до рада у три смене, што је трајало све до отварања школе „Ужичка република“ (сада „Кнегиња Милица“) 1982.г.

Највећи број ђака школа је имала школске 1988/89.године. У школи је било 1870 ђака, распоређених у 57 одељења. Радило се у три смене, а 16 одељења је имало наставу изван школске зграде, по околним депадансима. Отварање ОШ “Младост“ 1989. године је поново број ђака у школи свело на меру која је дозвољавала двосменски рад.

Извештај из децембра 1876. године

Прва наменски грађена зграда са две учионице подигнута је 1873. године. Подигнута је на плацу поред цркве, тачно на месту на коме је данас дечији вртић. Звала се Српска подручна школа.
Школовање се свакако одвијало и у периоду пре 1873.г. Постоје писани трагови из 1715.г. да су се деца школовала при цркви Св. великомученика Георгија, где су наставу, претпоставља се изводили свештеници, појци и писмени житељи. Од 1736.г. до 1873.г. настава се изводи у приземној згради црквене порте.

У Историјском архиву града Београда пронађен је из­в­е­­шт­а­ј уч­и­те­љ­а Вик­то­р­а Ми­ле­ра ­и ­Па­вла­ Кр­сти­­ћ­а ­из де­­цем­бр­а
1876. го­ди­не, по ком је бе­жа­ниј­ску основ­ну шко­лу по­ха­ђа­ло укупно 56 уче­ни­ка и 51 уче­ни­ца. Да­нас овај преглед ученика и ученица можда не би­ ­био за нас интересантан да не даје слику, не сам­о о број­у ­ученика, ­ве­ћ и о­
њиховом односу према шк­ол­и ­(ма­р­љив, не­у­­ре­дан­ и ни­ка­­кав).

Уче-

ника

у

шко-

ли

Број ушколованих

Од свих
школу је похађало

Марљиво

Неуредно

Никако

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Сваки-

дању

Опето-

вану

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Де-

чака

Девој-

чица

Српска

37

39

2

10

31

33

1

4

2

2

1

4

4

4

2

Немачка

19

12

3

5

17

9

3

4

2

3

1

Укупно:

56

51

5

15

48

42

4

8

4

5

1

5

4

4

2

После само двадесетак година, ова зграда је постала мала да прихвати све ђаке тадашње Бежаније, па је
1891.године подигнута нова школска зграда која постоји и данас (Војвођанска___). Од 1944.године школа носи назив Четворогодишња основна школа у Бежанији“ Јован Стерија Поповић“. Када је 1951.године обавезно школовање постало осмогодишње, школа опет мења назив у Осмогодишња школа бр.45. У овој згради настава се одвијала све до 1959. године. Последње године рада у њој, 23 одељења је било распоређено у 4 смене.

Школа „Јован Стерија Поповић“, најстарија је школа у граничарском делу доњег Срема, у Бежанији. Први писани податак о школи у Бежанији датира из 1715. године. Зграда у којој школа данас живи и ради отворена је 5.октобра 1959.године.

Школска зграда, иако пројектована за 700 ученика, тренутно има преко 1000 ученика у 40 одељења. Ради се у две смене: пре подне и после подне, а има и одељења целодневне наставе (по два одељења у првом и другом разреду). Поред наставника и административно-техничког особља, у школи ради и педагог, психолог, логопед и библиотекар. Колектив је високо стручан и јединствен. Велики рад доприноси успеху из најразличитијих области, како ученика, тако и наставника. Настава се одвија у 20 учионица и 2 рачунарска кабинета, у фискултурној сали и на једном спољашњем спортском терену. Богата је понудом како у наставном, тако и у ваннаставном делу. Већ више од 10 година организује се Песнички фестивал „Изданци“, за новобеоградску децу песнике, али и ван граница наше земље.
Од свог настанка школа сарађује са многим културним, социјалним, здравственим, спортским и другим институцијама на територији Београда и шире. Увећана је са две братске истоимене школе у Вршцу и Великој Греди. Остварује пословну и пријатељску сарадњу са Основном школом „Метлика“ из Метлике, Словенија.

Место на коме се школа налази, као и само архитектонско решење зграде је на граници новог и старог, урбаног и домаћинског. Са једне стране школе налазе се новобеоградске зграде – „блокови“, са друге дух старе Бежаније, са препознатљивом архитектуром и још понеком „ајнфорт“ капијом.

Школа носи име књижевника, оснивача српске драме и чувеног комедиографа Јована Стерије Поповића.

Има своју химну и традицију. Има душу…

Међународна сарадња

Школа остварује чврсту пословну и пријатељску сарадњу са Основном школом „Метлика“ из Метлике – Словенија и Српском школом у дијаспори – Швајцарска. Циљ сарадње је размена стручних искустава и проширење културне сарадње

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ,,СТЕРИЈЕ“

Библиотека ОШ ,,Јован Стерија Поповић“ просторно је мала, али садржи око 16000 књига. Она је место где сви наши ученици радо и свакодневно долазе. У оквиру наше библиотеке ради и библиотечка секција у којој се ученици, уз помоћ библиотекарке, упознају са вођењем картотеке и прављењем џепова за картоне евиденције. Ученици овде праве плакате у част годишњица рођења наших и светских писаца за децу, воде акције прикупљања књига, како у хуманитарним акцијама тако и за нашу школску библиотеку и учествују у свим пројектима школе.

Оно што је задатак и задовољство секције је посета Сајму књига. Библиотека организује књижевне сусрете са нашим писцима и песницима, међу којима је била и наша чувена песникиња Десанка Максимовић. Већ дуги низ година ученици имају прилику да се друже са Слободаном Станишићем,

Весном Алексић и Недељком Попадићем. Угостили смо и Зорицу Илић, која је, са чешког језика, превела неколико занимљивих књига за децу и поделила утиске са ученицима.

Књижевни сусрети са Слободаном Станишићем

Књижевни сусрети са Недљком Попадићем

Књижевни сусрети са Зорицом Илић

Библиотека ,,Вук Караџић“, уз подршку Скупштине општине Нови Београд, традиционално организује ,,Читалачку значку“, у којој сваке године учествује велики број ученика млађих и старијих разреда наше школе, уз подршку и помоћ библиотекарке. Општина Нови Београд награђује учеснике Читалачким значкама, а све остале ученике наша школа награђује пригодним књигама.

Поносни смо на радове наших ученика

Од ове школске године библиотека користи електронски систем издавања књига. Ученици из библиотечке секције су, током прошле школске године, својим залагањем помогли да овај систем почне да се користи.

Педагошко-психолошку службу школе чине Сузана Плавањац, педагог и Нада Станков, психолог.

Области рада педагога и психолога школе обухватају рад са свим елементима образовно-васпитног рада : наставом, ваннаставним активностима,уписом ученика у први разред, завршним испитима, радом свих стручних органа школе, тимовима и ученичким организацијама, професионалној оријентацији, стручном усавршавању, а то значи да у раду сарађују са свим ученицима , наставницима и родитељима школе.

Један од важнијих задатака је праћење развоја, успеха и понашања ученика од уписа у први разред до завршног испита и сваки ученик има свој протокол праћења.

Педагог и психолог су ту да дају иницијативе које уносе новине у рад школе, да посаветују, разумеју, и да укажу како се боље и успешније учи, сазрева и одраста или да се разреше проблеми на које наилазе ученици, наставници и родитељи.

Најчешћи облици рада су сарадња и саветодавни рад /индивидуални и групни/ како са ученицима тако и са родитељима ученика, али у свом раду стручни сарадници често и креативно делују у оквиру конципирања дешавања у школи, постављања изложби и презентација школе.

Педагог школе је задужена и за рад Тима за превенцију и борбу против насиља, а психолог за рад Тима за инклузивно образовање, а обе учествују у раду педагошког колегијума, тима за школско развојно планирање, тима за самовредновање школе и тима за професионалну оријентацију.

Посебни афинитет педагога се огледа у реализовању часова амбијенталне наставе у музејима и развоју културних потреба и навика код ученика путем посета установама културе, а психолога професионална оријентација и радионичарском рад.

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду школе, у школи активно ради Ученички парламент. Парламент чине по два представника ученика одељења седмог и осмог разреда. Чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше избор председника, његовог заменика и записничара. Са ученицима је координатор из редова наставника, педагог или психолог.

Шта је Ученички парламент? Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућност да дају мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору, о правилима понашања у школи и школском животу уопште. План рада УП саставни је део Годишњег плана рада школе, чланови УП учествују у активностима планираним Школским развојним планом и самовредновањем, учествују у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са осталим вршњацима и УП других школа и истовремено покрећу акције за побољшање живота и рада у школи.
Седнице Ученичког Парламента организују се једном месечно и води се редовни записник.

ДОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

  • Прихватање права и одговорности ученика
  • Уважавање личности ученика
  • Свестран развој ученика
  • Искуство тимског рада
  • Учење о различитости и недискриминаторском понашању
  • Јасна и благовремена информисаност свих ученика
  • Могућност утицања на одлуке битне за ученике
  • Квалитет сарадње између наставника и ученика
  • Веће задовољство радом и животом у школи

Наша школа се може похвалити са 20 модерно опремљених учионица и 4 кабинета. Како би приступ настави био што бољи и квалитетнији, све учионице млађих разреда опремљене су рачунарима, пројекторима и покретним паметним таблама, а у учионицама целодневне наставе налази се и по један DVD плејер и телевизор. Ни старији разреди не заостају када је реч о савременој настави. У њиховим учионицама користе се лаптопови и свака има пројектор.

Три учионице опремљене су паметним таблама. Читава школа покривена је интернет мрежом, што свакако доприноси квалитету наставе и олакшава употребу савремених наставних средстава.

„Изданци“: Међународни фестивал поезије деце песника

У мају 2003. године, у ОШ „Јован Стерија Поповић” у Новом Београду, одржан је Први фестивал поезије деце песника Новог Београда. Уважени писац Лаза Лазић дао је име нашем фестивалу поезије. 

Временом је фестивал добијао на значају па је са општинског (новобеоградског) нивоа, прешао на градски ниво, тако што су на нашем Фестивалу учествовали и ученици – песници из многих београдских основних школа.

Већ неколико година, наш Фестивал поезије има међународни карактер, јер годинама уназад на Фестивалу учествују и песме ученика из Словеније, Швајцарске, Р Хрватске, Грчке, Републике Српске …

Сваке школске године, на расписани Конкурс за Међународни фестивал поезије деце песника „Изданци“, примимо на стотине песама. Број песама је такав јер је тема увек слободна, па талентовани ученици могу да се искажу на најразличитије теме, њима најближе.

Најбоље песме изабере стручни жири чији је председник увек неки песник/ писац за децу. 

Сви учесници фестивала добију Похвалнице, школе учеснице Фестивала добију Захвалнице, а аутори најбољих песама добију Дипломе и лепе књиге.

ОШ „Јован Стерија Поповић” из Новог Београда је, од маја 2003. године, гнездо у које слете најлепши стихови деце песника!

Scroll to Top